ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
JEP 443: Unnamed Patterns and Variables

 JEP 443, Unnamed Patterns and Variables (Preview), е завършен и таргетира JDK 21.

с 2 думи, когато имате нещо такова

if (r instanceof ColoredPoint(Point p, Color c)) {

// ... }

обаче да кажем цветът не ви интересува, то ще може да сложите долна черта вместо него т.е. да бъде ето така

if (r instanceof ColoredPoint(Point p, _)) { // ... }

Има и други случай - например ако искате да направите цикъл с for each обаче не искате да ползвате итема в цъкала то може вместо :

for (Order order : orders) { if (total < limit) total++; }

да напишете

for (_ : orders) { if (total < limit) total++; }

Също и в  switch-ове естествено.

switch (b) { case Box(RedBall _), Box(BlueBall _) -> processBox(b); case Box(GreenBall _) -> stopProcessing(); case Box(_) -> pickAnotherBox(); }

или в try блок 

try (var _ = ScopedContext.acquire()) { // No use of acquired resource }

Или в catch блок, ако не ви интересува точно exception-a.

try { int i = Integer.parseInt(s); } catch (NumberFormatException _) { System.out.println("Bad number: " + s); }

За повече цъкнете тук.