ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
ПъХъПъ новини
ПъХъПъ на 8 Юни стана на 28 години ! :) и не само не е умрял ами донякъде има нещо като ренесанс най-вече заради Laravel. Интересни статии по темата са PHP is the future и PHP in 2023

Wordpress между другото също става на 20 години ;) има 3 интересни RFC-та. а именно:
Идеята е както в Swift и Котлин, пример:

class User implements Named
{
    private bool $isModified = false;
 
    public function 
        __construct(private string $first, private string $last) {}
 
    public string $fullName {
        // Override the "read" action with arbitrary logic.
        get => $this->first . " " . $this->last;
 
        // Override the "write" action with arbitrary logic.
        set($value) => [$this->first, $this->last] = explode(' ', $value);
    }

 
#[\Override]
    public function i(): void {}

и съответно ще има грешка, ако не override-ваме метод i()


 // variable 
echo nameof($variable); 
// property
echo nameof($object->property); 
// Case
echo nameof(Enum::Case); 
// Const
echo nameof(Object::Const); 
// myFunctionc
echo nameof(myFunction(...)); 
 // MY_CONSTANT
echo nameof(MY_CONSTANT);