ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
C# 12 preview features!

МалкоМеките показаха 3 години нови фиичъра в C# 12. Лично за мен и 3те са копирани от Dart ама няма нищо.

Фиичърите са:

 • Primary constructors for non-record classes and structs
Пример: 
public class Student(int id, string name,
  IEnumerable<decimal> grades)
{
 public Student(int id, string name)
   : this(id, name,
   Enumerable.Empty<decimal>()) { }
 public int Id => id;
 public string Name { get; set; }
   = name.Trim();
 public decimal GPA => grades.Any()
   ? grades.Average() : 4.0m;
} 
Готино е, факт и можеш да викаш primary constructora както е показано от 2тория , което е нормално и изглежда добре.
 • Using aliases for any type
using Measurement = (string, int);
using PathOfPoints = int[];
using DatabaseInt = int?;
 • Default values for lambda expression parameters
Може би най якия фиичър :
var addWithDefault = (int addTo = 2) =>
        addTo + 1;
addWithDefault(); // 3
addWithDefault(5); // 6
За повече инфо на хамерикански четете тук