ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
Dart 3.0 излезе

 Dart е онзи език, дето се използва във Flutter. Flutter e JavaFX done right работи навсякъде, пише се айляшко и е един code base за web/desktop (linux,mac, windows), android и iOS . Чиста магия.
Дарт 3 има няколко новости ... untyped data strcutures или untyped records. Използват се за да върнете няколко стойности от метод.

Метод, който ще връша и String и int

(String, int) userInfo (Map<String, dynamic> json) {
  return (json['name'] as String, json['height'] as int);
}

извикване, и присвояване на променливи, което прилича на деструктуриране 

var (String name, int height) =
   userInfo({'name': 'Michael', 'height': 180});
print('User $name is $height cm tall.');

другото ново е class modifiers.

В Dart по дефаулт един клас може да се ползва като клас и да се наследява, така и като интерефейс и да се имплементира. В дарт 3.0 това не се променя, обаче ще можете да лимитирате КОЙ може да наследява или имплементира вашия клас извън библиотеката. За повече инфо, тъй като е дълго ето тук